Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Развитие на речта при детето

 

 

През първата си година, детето се учи да различава речевите звуци(фонемите). Около края на първата година детето започва да произнася първите си думи, които обикновенно са съставени от две еднакви срички (мама, тата, баба).

Цялата първа година е подготовка, нагласа към собственото речево развитие. В този период от живота на детето настъпват значителни промени, под разнообразното въздействие  на обкръжаващата го среда. Наблюдава се бързо физическо и психично развитие. Децата чуват речта около себе си и се стремят да възпроизведат думите, но в началото от техните уста те звучат непълно, приблизително и с много условности. Думите са трудни, а на детето му липсва достатъчно опит в произнасянето и затова ставаме свидетели на пропуски на цели срички или само на отделни звукове, заменяне на трудните с по-лесни, разместване в самата дума. Понякога непроизнасянето на някои звукове се дължи на неразбиране значението на думата, а не защото те са трудни. Т.е ще има звукове, които в дадени думи ще произнася без да се затруднява, но ще има и думи в които същите звукове ще бъдат пропускани, защото те думите ще означават по-отвлечени понятия и отношения, като например място, време, цел, причина, условие, които децата все още не са усвоили.

В началото на своята речева практика детето изпуска два или повече звука, това се наблюдава най-често през ранните етапи в развитието на детския говор и обикновенно се произнася ударената сричка в думата. Например: кибрит – бите, петел – пел, Краси – Си. Този вид пропуски са характерни до към края на втората година на детето.

Други характерни пропуски в детската реч са:

-пропуск на Л и В: обечи вместо облечи; възганичката вместо възглавничката;

-пропуск на Р: абота вместо работа; катофче вместо картофче; гах вместо грах; гина вместо гривна.

Една от причините за липсата на звук Р е скъсената подезична връзка. Тя не позволява на езика да достигне до алвеолите на горната челюст или ако достига то е с много усилия, а това води до невъзможност да се изговори този наистина труден звук. А трудността на Р идва от факта, че той е вибрантен и се учленява едновременно с преграда и проход. При много силно скъсена подезична връзка е затруднено произнасянето не само на звук Р, но и на звуковете, които се учленяват в предната горна част на устата Л, Т, Д, Ш, Ж, Ч. Затова се налага и корекция на този анатомичен проблем. За такава корекция можете да се обърнете към специалист уши-нос-гърло или зъболекар.

Много интересно е и произношението на звук Л. Когато той се намира пред гласните Е и И се произнася лесно и без проблемно, но когато се намира пред А, О, У и Ъ звукът се заменя или изопачава.

Освен пропуските, много характерни са и замените на звуковете. Често в началните етапи в речта на детето се наблюдават замени на задноезичните съгласни К и Г с предноезичните Т и Д. Речта звучи така: Итам топтата /Искам топката/; Таам толата /Карам колата/. Има и моменти в детската реч, когато звуковете К и Г пред гласните Е и И се изговарят правилно, но само когато се намират в начална позиция на думата или когато се изговарят изолирано. Пред останалите гласни те се заменят с Т и Д. Това е просто един естествен етап в развитието на звукопроизношението на тези звукове. До към края на третата година тези замени могат да се приемат за естествени. В началото на четвъртата година, ако те все още продължават  е редно да се обърнете за информация и консултация към специалист – логопед.

– Замяна на В и М: мисоко вместо високо; стовна вместо стомна;

– Замяна на В с Л: трелога вместо тревога; часолник вместо часовник;

– Замяна на Н с М: умищожи вместо унищожи;

– Замяна на Л с Б: бъжичка вместо лъжичка;

– Замяна на В с Д: Деси вместо Веси;

– Замяна на Х с Ф: куф вместо кух; бяф вместо бях;

– Замяна на П с Н: ламна вместо лампа;

– Замяна на С с Ш: Шашо вместо Сашо;

– Замяна на Ш с С: сие вместо шие;

– Замяна на Ч с Ц: цасовник вместо часовник;

– Замяна на З с Ж: жаяк вместо заек.

Тези замени са характерни за периода между началото на втората и края на четвъртата година. Към петата година детето вече е изчистило голяма част от звуковете и думите звучат както при възрастните. При една част от децата замените на съскавите звукове С, З, Ц и шушкавите Ш, Ж, Ч остават. След навършване на петата година, ако тези замени продължават, желателно е да се потърси помощ от логопед.

Освен пропуските и замените се наблюдават и вмъквания и размествания на звуковете в думите: барелина вместо балерина; покоталче вместо портокалче; гавран вместо гарван; каламфир вместо карамфил; раздлиствам вместо разлиствам; крушум вместо куршум; крафичка вместо карфичка.

Тези вмъквания и размествания са характерни за думите с повече от две срички в състава си. Освен това те са характерни и за деца в по-голяма възраст 7-8 години.

Ще Ви направи впечатление, че детето ще произнася даден звук в една позиция вярно, например в началото на думата, а в края или в средата този звук ще продължава да се пропуска или да се заменя с друг. Това е естествен етап в периода на усвояване на звуковете. В различните позиции звуковете звучат различно и се произнасят с различна степен на трудност.

За формирането на правилно звукопроизношение е важно да знаете, че зъбите и захапката играят важна роля. При проблеми е необходимо да се консултирате със специалист зъболекар и ортодонт.

Не забравяйте, че Вашето дете се учи най-вече, като подражава на възрастните. Затова говорете правилно и разбираемо. Не бързайте и отправяйте към детето точни, ясни и кратки послания.

Материалите са от книгата „Ако детето ви има логопедичен проблем“, Сборник за родители, Държавен Логопедичен център.

 

За допълнителна информация по темата или за да запишете консултация с логопед и детски психолог, моля позвънете на телефон +359 888221156 – Габриела Вълчкова

Автор:

Габриела Вълчкова

Габриела е бакалавър по психология и магистър по логопедия. Завършила е образованието си в Нов Български университет. Работила е в „Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст“ към Нов Български Университет и в различни неправителствени организации. Участвала е в Европейски проект „Интеграция на деца с комуникативни нарушения“. В момента работи като логопед на свободна практика. Може да запишете час за консултация с Габриела на телефон 0888221156 или да и пишете на gabriela.valchkova@gmail.com

No Comments

Post a Comment