Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Как детето се научава да чете и пише

 

 

Четенето и писането се изучават в училище и затова се смята, че там се поставя началото на ограмотяването. Детето обаче  преди това, в предучилищна възраст, трябва да е развило ниво на способности и процеси, чието формиране се постига до 7-та година. Нека да видим кои са тези способности и умения в развитието, които са от голямо значение в овладяването на четенето и  писането.

  • Възприятие за големина, форма и пространствена ориентация.
  • Конструктивни способности за рисуване на кръг – 3 годишна възраст, на квадрат – 4 годишна възраст, на триъгълник – 5 г., на ромб – 6-7 г.
  • Да може да възпроизвежда ритми – 6-7 години.
  • Възприятие на звуковете и тяхното диференциране.
  • Умение да се отдели определен звук от думата.
  • Възможност за определяне на общото и различното между буквите.
  • Зрителна памет, свързана с възможността да се запомни зрителния образ на буквата.
  • Двигателни умения, за да се изпише буквата.
  • Укрепване на връзката звук-буква и образуване на сричка.
  • Подреждане на сричките в дума и думите в изречения.

 

Първоначално детето се научава да разпознава наизуст зрително някои думи, без да познава буквите и правилата за съотнасяне на звук – буква. Това  четене е от зрително естество и в него основна роля играе паметта.

По-късно детето се запознава с буквата, като със знак с който се отбелязва конкретен звук. То се учи, че буквата е зрителен образ на звука с постоянен и неизменящ се характер.  В този етап цялото внимание на малкия ученик е насочено към превръщането на буквата в звук.   Постепенно  започва да дешифрира  чрез анализ и синтез написаната дума, а упражненията за звуково-сричков анализ на думите подпомагат връзката между даден звук и графичния му знак. Техниката на четене е буква по буква и  това прави четенето бавно, а разбирането на прочетеното – трудно.

В следващия етап думите започват да се анализират като правописни цялости, без да се налага превръщането на буквата в звук. Постепенно ученикът изгражда свой вътрешен речник, който съдържа зрителната и слухова форма на думата, както и нейното значение.

Опитът, който има детето с езика в първите години от живота си е съществен, тъй като влияе на начина на възприемане и начина на обработка на устната и писмена реч по-късно. Родителите, които забелязват, че тяхното дете среща трудности в произнасянето на думи, съставянето на изречения, трудно запаметява стихотворения и песни с рими е добре да потърсят мнението на логопед, за да се подкрепи детето в областите, в които показва слабости.

 

За допълнителна информация по темата или за да запишете консултация с логопед и детски психолог, моля позвънете на телефон +359 888221156 – Габриела Вълчкова

Автор:

Габриела Вълчкова

Габриела е бакалавър по психология и магистър по логопедия. Завършила е образованието си в Нов Български университет. Работила е в „Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст“ към Нов Български Университет и в различни неправителствени организации. Участвала е в Европейски проект „Интеграция на деца с комуникативни нарушения“. В момента работи като логопед на свободна практика. Може да запишете час за консултация с Габриела на телефон 0888221156 или да и пишете на gabriela.valchkova@gmail.com

No Comments

Post a Comment