Как звучи детската реч в началните си етапи?

 

В началото на своята речева практика детето изпуска два или повече звука, това се наблюдава най-често през ранните етапи в развитието на детския говор и обикновенно се произнася ударената сричка в думата. Например: кибрит – бите, петел – пел, Краси – Си. Този вид пропуски са характерни до към края на втората година на детето.

Други характерни пропуски в детската реч са:

-пропуск на Л и В: обечи вместо облечи; възганичката вместо възглавничката;

-пропуск на Р: абота вместо работа; катофче вместо картофче; гах вместо грах; гина вместо гривна.

Тъй като звуковете Р и Л са най-трудните и най-последно появяващи се в речта на детето, много често в ранните етапи на проговаряне те се пропускат, след това идва период на замени с други звукове (например с Й), или Р се заменя с Л и чак към петата, шестата, та дори и седмата година те започват да се появяват в речта на детето. След седмата година, ако Р и Л все още ги няма или се заменят, трябва задължително да се направи консултация с логопед.

Една от причините за липсата на звук Р е скъсената подезична връзка. Тя не позволява на езика да достигне до алвеолите на горната челюст или ако достига то е с много усилия, а това води до невъзможност да се изговори този наистина труден звук. А трудността на Р идва от факта, че той е вибрантен и се учленява едновременно с преграда и проход. При много силно скъсена подезична връзка е затруднено произнасянето не само на звук Р, но и на звуковете, които се учленяват в предната горна част на устата Л, Т, Д, Ш, Ж, Ч. Затова се налага и корекция на този анатомичен проблем. За такава корекция можете да се обърнете към специалист уши-нос-гърло или зъболекар.

Много интересно е и произношението на звук Л. Когато той се намира пред гласните Е и И се произнася лесно и без проблемно, но когато се намира пред А, О, У и Ъ звукът се заменя или изопачава.

Освен пропуските, много характерни са и замените на звуковете. Често в началните етапи в речта на детето се наблюдават замени на задноезичните съгласни К и Г с предноезичните Т и Д. Речта звучи така: Итам топтата /Искам топката/; Таам толата /Карам колата/. Има и моменти в детската реч, когато звуковете К и Г пред гласните Е и И се изговарят правилно, но само когато се намират в начална позиция на думата или когато се изговарят изолирано. Пред останалите гласни те се заменят с Т и Д. Това е просто един естествен етап в развитието на звукопроизношението на тези звукове. До към края на третата година тези замени могат да се приемат за естествени. В началото на четвъртата година, ако те все още продължават  е редно да се обърнете за информация и консултация към специалист – логопед.

– Замяна на В и М: мисоко вместо високо; стовна вместо стомна;

– Замяна на В с Л: трелога вместо тревога; часолник вместо часовник;

– Замяна на Н с М: умищожи вместо унищожи;

– Замяна на Л с Б: бъжичка вместо лъжичка;

– Замяна на В с Д: Деси вместо Веси;

– Замяна на Х с Ф: куф вместо кух; бяф вместо бях;

– Замяна на П с Н: ламна вместо лампа;

– Замяна на С с Ш: Шашо вместо Сашо;

– Замяна на Ш с С: сие вместо шие;

– Замяна на Ч с Ц: цасовник вместо часовник;

– Замяна на З с Ж: жаяк вместо заек.

Тези замени са характерни за периода между началото на втората и края на четвъртата година. Към петата година детето вече е изчистило голяма част от звуковете и думите звучат както при възрастните. При една част от децата замените на съскавите звукове С, З, Ц и шушкавите Ш, Ж, Ч остават. След навършване на петата година, ако тези замени продължават, желателно е да се потърси помощ от логопед.

Освен пропуските и замените се наблюдават и вмъквания и размествания на звуковете в думите: барелина вместо балерина; покоталче вместо портокалче; гавран вместо гарван; каламфир вместо карамфил; раздлиствам вместо разлиствам; крушум вместо куршум; крафичка вместо карфичка.

Тези вмъквания и размествания са характерни за думите с повече от две срички в състава си. Освен това те са характерни и за деца в по-голяма възраст 7-8 години.

Ще Ви направи впечатление, че детето ще произнася даден звук в една позиция вярно, например в началото на думата, а в края или в средата този звук ще продължава да се пропуска или да се заменя с друг. Това е естествен етап в периода на усвояване на звуковете. В различните позиции звуковете звучат различно и се произнасят с различна степен на трудност.

За формирането на правилно звукопроизношение е важно да знаете, че зъбите и захапката играят важна роля. При проблеми е необходимо да се консултирате със специалист зъболекар и ортодонт.

Появата на проблемна трета сливица също може да доведе до проблеми в звукопроизношението. Речта на детето звучи носово и не дотам разбираемо. Това създава проблеми и на собствения контрол върху речта.

Не забравяйте, че Вашето дете се учи най-вече, като подражава на възрастните. Затова говорете правилно и разбираемо. Не бързайте и отправяйте към детето точни, ясни и кратки послания.

Текстът е от откъс от книгата на Държавен Логопедичен център: „Ако детето ви има логопедичен проблем“, Сборник за родители

Автор:

Габриела Вълчкова

Габриела е бакалавър по психология и магистър по логопедия. Завършила е образованието си в Нов Български университет. Работила е в „Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст“ към Нов Български Университет и в различни неправителствени организации. Участвала е в Европейски проект „Интеграция на деца с комуникативни нарушения“. В момента работи като логопед на свободна практика. Може да запишете час за консултация с Габриела на телефон 0888221156 или да и пишете на gabriela.valchkova@gmail.com

No Comments

Post a Comment