Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Възобновяване и изоставяне на „семейния роман“ при тийнейджърите

До този момент, дори и без видим конфликт, дете­то е разполагало с добро средство, за да се дистанцира от родителите си: то си е „измисляло“ други родители. За да назове това явление, Фройд е създал израза „се­меен роман“, който означава фантазмите, посредством които детето въображаемо изменя връзките с родителите си: то, да кажем, си въобразява, че не е плод на действителните си, а на необикновени родители, или на прочут баща (и тогава приписва на майка си тайни любовни авантюри), или пък че е законно родено дете, докато братята и сестрите му са извънбрачни. За Фройд подобни фантазми се скрепят към Едиповия ком­плекс, който отново бива пробуден през юношеството.

Какво представлява фантазмът? Това е въобража­ем сценарий, към който човек прибягва, за да понесе някаква реалност. За Фройд такава реалност е едиповата ситуация и е значително по-лесно човек да си фантази­ра за родители, които си представя като непознати, отколкото за тези, с които е в досег. Тези сценарии, които въпреки всичко ги засягат, сякаш са в противо­положност на действителните родители.

Едиповият комплекс, който ще се опитам малко по-нататък да изясня, е реактивиран през юношество­то. Защо? Защото първите въображаеми вълнения от детството („по-късно ще се омъжа за мама или оженя за татко“) са били белязани от своя край. При все това, ако сме убедени в наличието на детската сексуалност, то още по-малко можем да отхвърляме сексуалността на пубертета. Сексуалният акт става реализуем, а обич­ните създатели са все още тук. Какво се случва тогава? Сексуалността се превръща в нежност, ни казва Фройд, но тя продължава да е налична. Ето защо трябва да се изгради дистанция с родителите.Така пробуждането на Едиповия комплекс предизвиква и появата на семейния роман,за да предотврати всичко болезнено, което Едиповият комплекс може да съдържа. Впрочем много често хората забравят, че комплексът в някаква сте­пен „задължава“ детето да „избере“, да се идентифицира само с единия от двамата родители, като „изоставя“ другия, което представлява несъзнаван траур. Но в същото време, по причина и на принудата към еманци­пация, чиито носители се явяват родителите, самите те насърчават юношата да се откъсне от тях. Това откъсване, което се осъществява постепенно, ще пре­крати „бляна“ по семейния роман. Което иде да покаже, че този роман е имал функцията да подпомогне юноша­та да се дистанцира, понеже (забележителен факт) от­далечаването води юношата не към мечтателстване, а към това да се интересува от истинското минало на своите създатели. Блянът, следователно, е имал реа­лен корен – търсенето, понякога трудно, на „истината“ за родителите. Истина за миналото, която родители­те трябва да имат присъствието на духа да кажат, дори да повтарят, защото мълчанието върху това ми­нало може да има тежки последствия.

Текстът е откъс от книгата на Патрик Деларош „Проблемите на юношеството“

Автор:

Стоилов

Валентин Стоилов е бакалавър по психология, магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. От 1999 година работи като детски психолог и педагог, от 2002 година и като терапевт към група за индивидуална психоаналитична психодрама. Редовен член е на Българска асоциация по психотерапия и БАПО. Управител на „Детско развитие“ ЕООД. Семеен, баща на тийнейджър.

No Comments

Post a Comment