Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Кой е наказан(ият)?

Онова, което подбужда детето към нарушение, най-често е тревогата на родителите. Тази тревога е сля­па, те се опасяват, че детето няма да напредва в клас, че няма да е добре възпитано, че по-късно няма да си намери работа. Родителите не си дават сметка, че по­добна тревога, която е заразителна, ще блокира дете­то и ще има обратния на очаквания резултат. Когато достигнат предела, родителите могат единствено да насилват нещата, да задължават детето със заплахи, с наказания, с бой, даже с хитруване.

Понеже родителите на Клод забелязали че момчето им методично прави наопаки на това, което му се раз­порежда, те взели (рискованото) решение да му нареж­дат обратното на онова, което всъщност желаели той да стори. Например те му казвали: „не яж това нещо!“…, за да го изяде той.

Но ако детето обикновено проявява почти природен стремеж да не се подчинява, едва ли не „за да види“, то има също така съвсем естествената склонност да се подчинява и да се опитва да се съобразява с онова, което възрастните желаят. Понякога даже детето си самозабранява много повече неща, отколкото го правят родите­лите му и подобно поведение с основание ги тревожи.

Александър е най-голямото от три момчета. Той е доста дребен на ръст и родителите му са го консул­тирали в педиатрия. Александър е очарователен, но много затворен и плах. Той също е муден, трудно заспива вечер u трудно се събужда сутрин. Изяснило се, че в училище съучениците му го закачат, но той не бил по­смял да се оплаче. Щом родителите се намесили, това се преустановило. Александър не се чувства тъжен, но има такъв изглед. Той е педантичен и перфекционист. И преди всичко счита, че е негово задължение да слу­жи за пример на братята си. Възприеман като образец от родителите си, той се нагърбва с тази роля отвъд техните очаквания. Наистина, той не издава братята си когато извършат някоя глупост, но страда лично от това и се опитва да ги вразуми. Когато му дадат джоб­ни пари, той има грижата да не похарчи всичко, даже ако теоретично може да си го позволи. Накратко, както гласи поговорката, той е „по светия и от папата“ и ро­дителите, които в началото са се забавлявали, сега се питат какво трябва да се прави.

В конкретния случай забраната е отишла отвъд своята прицелна точка. Детето е много по-сурово към себе си, отколкото са неговите родители. Подобно по­ведение издава начало на патологично организиране на личността. Това може да бъде обратимо, ако се подхва­не навреме, и Александър съумя сравнително бързо да преоткрие едно по-нормално поведение за дете на не­говата възраст. Но е интересно да се констатира, че такъв тип поведение не се забелязва непременно при строги родители. Даже наопаки, което трябва да на­вежда на размисъл: всъщност често, когато родители­те не са достатъчно строги, детето се наказва само. Или по-точно: най-вече когато родителите са изпълне­ни с възторг от детето (нерядко, впрочем, любимец на майката) в някакъв смисъл то се опълчва срещу себе си. Имаме усещането, че детето изобретява ролята на ба­щата, роля, която то изпълнява както за себе си, така и за останалите.

Текстът е откъс от книгата на Патрик Деларош „Родители, осмелете се да кажете НЕ“

Автор:

Стоилов

Валентин Стоилов е бакалавър по психология, магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. От 1999 година работи като детски психолог и педагог, от 2002 година и като терапевт към група за индивидуална психоаналитична психодрама. Редовен член е на Българска асоциация по психотерапия и БАПО. Управител на „Детско развитие“ ЕООД. Семеен, баща на тийнейджър.

No Comments

Post a Comment