Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Щастливата любовна връзка

Щастлива връзка на възрастни, каквато вече описах, може, както вече обясних, да представлява пресъздаване на ранната семейна ситуация. Тя ще бъде още по-пълна и ще затвори кръга на увереност и сигурност чрез връзката на мъжа и жената с техните деца. Това ни довежда до...

Прочети още

Раз(пре)делението на задачите и на ролите в семейството

На прак­тика майките винаги схващат това. Те първи забеляз­ват, че детето им се държи по различен начин, когато баща му присъства, и знаят добре от какво значение е фактът да се обърнат към някой трети за детето си, било то към собствения му баща,...

Прочети още

Кой командва в семейството?

Искам да кажа, че близостта от всекидневните взаимоотношения не улесня­ва упражняването на авторитета, който твърде скоро рискува да се стори деспотичен на детето.

Прочети още

Разбирателство (между родителите) по взаимно споразумение

Несъмнено някои деца, убедени че произхождат по равно и от двамата родители, изживяват развода като че ли ги разполовяват. Разводът ги принуждава изкуст­вено да осъзнаят собствената си индивидуалност, а можем да се запитаме дали, рано или късно, тази операция не е необходима.

Прочети още

Раздялата на родителите и родителският авторитет

Детето обаче е продукт на любовта, независимо от раздялата на родителите си, продължава да въплъщава идеала идеал, на когото то често се явява последно убежище. Ето защо родителите се разделят, но въпре­ки разногласията си, желаят да предпазят детето и с тази цел да запазят...

Прочети още

Приказките (в селенията на въображаемото)

Приказките са подходящи за децата, които ги обичат. А малчуганите обикновено ги обичат, защото майките не ги смятат за глупави. Но има и майки, които внушават на децата си чувство за вина, понеже им се нравели неистински истории... И тези деца започват да се...

Прочети още

КАК МОЖЕШ ДА БЪДЕШ ДЖИХАДИСТ?

Прелъстяването, което религиите упражняват върху хората и човешките общности, както и тяхната роля на утешител, възпитател, регулатор и манипулатор на тревогите и склонността към разрушение, чака своето обяснение.

Прочети още

Нови форми на бунта

"Който е открил тайната да се наслаждава на доброто, без да се ядосва на противното му зло, ще е намерил точката. Това е вечното движение." Ами ако бунтът, който ни липсва днес, е тъкмо тази "точка", това "вечно движение" към "тайната да се наслаждаваме на доброто, без да се ядосваме на злото" ... Определено интимно преживяване...

Прочети още

Блокажите (или инхибициите) в юношеството

Какво представлява блокажът? Това е ограниче­ние, което човек сам си налага, без да го желае. Именно затова блокажът е изживяван болезнено: ако взема ре­шение да не изляза, а да остана вкъщи, за да поработя, примерно, не само че няма да се почувствам фрустриран, но...

Прочети още

Тревоги в юношеството

Това може би обяснява непремерения вкус на някои юно­ши към т. нар. „филми на ужасите“: тук става дума за същинско автолечение. Страхът, който те изпитват не без наслада, е някакъв вид ваксинация срещу бездна­та на неназовимата тревога.

Прочети още