Юношество и патология

Патологията на процеса на юношество може да се обобщи като преувеличеност на един от двата му аспе­кта: било самоубийственият характер на предизвиква­нето, отправено към света на възрастните, да се раз­расне до престъпно поведение, било, наопаки, траурът по детството да прерасне до степен на потиснатост. Следва да се признае, че тези патологични юношески кризи имат за основно лечебно средство търпението и продължителността му във времето. Наистина те често налагат консултации при специалист, но всички тези терзания обикновено приключват с края на само­то юношество.

В замяна обаче, що се отнася до патологията през юношеството, тя се състои от две големи групи сму­щения: превъплъщенията на процеса и опитите за пре­късване на процеса. Те трябва да бъдат лекувани, като се държи сметка за динамиката на юношеството.

Превъплъщенията на процеса са смущения, които се срещат във всяка възраст, но които отчетливо над­хвърлят нормалния характер на юношеската криза. Не­обходимо е да се проявява голяма предпазливост и да не се залитне в „психиатризиране“ на тези смущения, защото те почти винаги свидетелстват, че процесът на юношество е в ход, процес, който доста често се свежда до подобни проходни патологични проявления. Споменатите по горе превъплъщения могат да се гру­пират около три полюса, каквито са тревогата, блокажът (или инхибицията) и депресията.

Извън тези превъплъщения, съществува една друга патология, която не е чисто юношеска, но която доста често е представена в тази възраст. Тя включва пси­хическата болест, опита за самоубийство, приема на твърда дрога и анорексия невроза. Ако човек се запита за връзката им с процеса на юношеството, ще конста­тира, че тези изключително тежки смущения имат за последица (когато се излекуват) временното прекъсва­не на процеса. Може да се приеме, че те се борят сре­щу преобразуванията на юношеството, ето защо аз ги наричам „опити за прекъсване“. Нерядко се констатира и една типична за юношеството черта, а именно – бър­зото, понякога, излекуване на подобен болестен изблик, който, впрочем, може да се окаже единствен израз на юношеската криза. Това трябва абсолютно да се взема предвид при лечението.

Текстът е откъс от книгата на Патрик Деларош „Проблемите на юношеството“

Автор:

Стоилов

Валентин Стоилов е бакалавър по психология, магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. От 1999 година работи като детски психолог и педагог, от 2002 година и като терапевт към група за индивидуална психоаналитична психодрама. Редовен член е на Българска асоциация по психотерапия и БАПО. Управител на „Детско развитие“ ЕООД. Семеен, баща на тийнейджър.

No Comments

Post a Comment