Блокажите (или инхибициите) в юношеството

Какво представлява блокажът? Това е ограниче­ние, което човек сам си налага, без да го желае. Именно затова блокажът е изживяван болезнено: ако взема ре­шение да не изляза, а да остана вкъщи, за да поработя, примерно, не само че няма да се почувствам фрустриран, но...

Read more

Тревоги в юношеството

Това може би обяснява непремерения вкус на някои юно­ши към т. нар. „филми на ужасите“: тук става дума за същинско автолечение. Страхът, който те изпитват не без наслада, е някакъв вид ваксинация срещу бездна­та на неназовимата тревога.

Read more

Превъплъщенията на юношеството: тревоги, блокажи, депресия

Така някое дете, до този мо­мент с блокажи (инхибирано, свенливо, затворено), ще се преобрази в юноша, който спори разпалено, а друго, щастливо от живота - в мълчалив и тревожен юноша.

Read more

Юношество и патология

Патологията на процеса на юношество може да се обобщи като преувеличеност на един от двата му аспе­кта: било самоубийственият характер на предизвиква­нето, отправено към света на възрастните, да се раз­расне до престъпно поведение, било, наопаки, траурът по детството да прерасне до степен на потиснатост.

Read more

Групата, бандата, приятелите, сектите

Вън от съмнение е, че най-добрата превенция на това явление се осъществява от здравата семейна сре­да. Във всеки случай е разбираемо, че трябва, в дадени случаи, да се употреби власт, когато с волята на лич­ността видимо е злоупотребено.

Read more

Идолът, лидерът и първата любов по време на юношеството

Като идола и като лидера, първата любов има за функция да въздържа осъществяването на желания, които будят силна тревога. Подобно на идола, тя може да бъде бисексуална или хомосексуална, без това, обеза­телно, да доведе до развой от подобно естество при личността.

Read more

От едно поколение към друго. Повторяемостта

Казано просто и ясно - във възпитани­ето на децата си, родителите се опитват да избегнат да възпроизвеждат грешките, в които са упреквали собствените си родители. Често това ги води дотам, че да постъпват по точно обратния начин на онзи, по който са действали родителите...

Read more

Възобновяване и изоставяне на „семейния роман“ при тийнейджърите

Сексуалността се превръща в нежност, ни казва Фройд, но тя продължава да е налична. Ето защо трябва да се изгради дистанция с родителите.Така пробуждането на Едиповия комплекс предизвиква и появата на семейния роман,за да предотврати всичко болезнено, което Едиповият комплекс може да съдържа.

Read more

Отхвърляне, изключване, самота

Далеч по-тежки са отхвърлянията и неприемането в училищната среда. Кла­сът образува група, която се подчинява на определени закони. Така интеграцията се извършва автоматичес­ки между съученици, които се разпознават помежду си.

Read more