Детето и играта, част 3- иг­ри с вода, пясък, огън и пръст

Когато чувства сигурност, детето се интересува от всич­ко, което забележи, и се опитва да го хване, отвори или разглоби. Камъче, цвете, листа, парче връв или хартия - и то вече е насочило вниманието си и е погълнато от зани­манието да слага в уста, да...

Read more

Детето и играта, част 2- от половин година до три годишна възраст

Именно от този период нататък, най-вече след тримесечна възраст, майката и бавачката трябва да се постараят, освен грижите за тялото, да осигуряват на детето моменти без такива грижи, в които да установяват словесна връзка с него, сетивен и емоционален обмен.

Read more

Детето и играта, част 1- от раждането до първата половин година

За да чувстват сигурност, децата се нуждаят от ограни­чения, но само такива, които се отнасят за реални опасности и чието нарушаване би застрашило целостта на техния или чужд организъм. Това, че не може „да прави всичко", което пожелае, не означава, че не може да...

Read more

Взаимоотношенията в училище

Училищният живот създава възможност за по-ясно раз­граничаване на омразата и любовта, отколкото е било въз­можно в тесния семеен кръг. В училище можем да мразим някои деца или просто да не ги харесваме, а други да обича­ме. По този начин изтласканите чувства на любов и...

Read more

Постигане на независимост (при детето)

В детето се наблюдава тенденция да изтласква те­зи сексуални чувства, т. е. те стават несъзнавани, и са, ако мога така да се изразя, погребани в дълбините на ума. Сек­суалните импулси също се оттеглят от първите любими хо­ра и така детето придобива способността да обича...

Read more

Избор на партньор в любовта

Чувст­вата на мъжа към жената са винаги повлияни от ранното отношение към майка му. В повечето случаи то е несъзнавано и проявленията му са замаскирани по най-различен начин. Мъжът може да избере за свой партньор жена, която има черти, абсолютно противоположни на тези на...

Read more

Основни психични механизми при детето: разцепването по отношение на процесите на проекция и интроекция

И по-рано съм описвала фантазиите на детето за нападане и садистично проникване в тялото на майката като причини за пораждане на различни страхови ситуации (най-вече на страха да не бъдат затворени и преследвани вътре в нея), които лежат в основата на параноята. Показах също...

Read more

Трудности в семейните отношения

Както ни е добре известно, подобни на описваните тук хармонични семейни отношения не са често явление в ре­алния живот. Те зависят от щастливото съвпадение на ре­дица обстоятелства и психологически фактори, най-вече от цялостно развита способност да обичаш у двамата парт­ньори. Трудности могат да възникнат...

Read more

Да бъдеш родител: да бъдеш майка

Способността на майката да обича и да разбира децата си се проверява най-вече когато те достигнат юношеска въз­раст. В този период обикновено децата са склонни да се отдръпнат от родителите си и до известна степен да се ос­вободят от детската си привързаност към тях....

Read more

Щастливата любовна връзка

Щастлива връзка на възрастни, каквато вече описах, може, както вече обясних, да представлява пресъздаване на ранната семейна ситуация. Тя ще бъде още по-пълна и ще затвори кръга на увереност и сигурност чрез връзката на мъжа и жената с техните деца. Това ни довежда до...

Read more