Щастливата любовна връзка

Щастлива връзка на възрастни, каквато вече описах, може, както вече обясних, да представлява пресъздаване на ранната семейна ситуация. Тя ще бъде още по-пълна и ще затвори кръга на увереност и сигурност чрез връзката на мъжа и жената с техните деца. Това ни довежда до...

Read more

Раз(пре)делението на задачите и на ролите в семейството

На прак­тика майките винаги схващат това. Те първи забеляз­ват, че детето им се държи по различен начин, когато баща му присъства, и знаят добре от какво значение е фактът да се обърнат към някой трети за детето си, било то към собствения му баща,...

Read more

Кой командва в семейството?

Искам да кажа, че близостта от всекидневните взаимоотношения не улесня­ва упражняването на авторитета, който твърде скоро рискува да се стори деспотичен на детето.

Read more

Разбирателство (между родителите) по взаимно споразумение

Несъмнено някои деца, убедени че произхождат по равно и от двамата родители, изживяват развода като че ли ги разполовяват. Разводът ги принуждава изкуст­вено да осъзнаят собствената си индивидуалност, а можем да се запитаме дали, рано или късно, тази операция не е необходима.

Read more

Раздялата на родителите и родителският авторитет

Детето обаче е продукт на любовта, независимо от раздялата на родителите си, продължава да въплъщава идеала идеал, на когото то често се явява последно убежище. Ето защо родителите се разделят, но въпре­ки разногласията си, желаят да предпазят детето и с тази цел да запазят...

Read more

Приказките (в селенията на въображаемото)

Приказките са подходящи за децата, които ги обичат. А малчуганите обикновено ги обичат, защото майките не ги смятат за глупави. Но има и майки, които внушават на децата си чувство за вина, понеже им се нравели неистински истории... И тези деца започват да се...

Read more

КАК МОЖЕШ ДА БЪДЕШ ДЖИХАДИСТ?

Прелъстяването, което религиите упражняват върху хората и човешките общности, както и тяхната роля на утешител, възпитател, регулатор и манипулатор на тревогите и склонността към разрушение, чака своето обяснение.

Read more

Нови форми на бунта

"Който е открил тайната да се наслаждава на доброто, без да се ядосва на противното му зло, ще е намерил точката. Това е вечното движение." Ами ако бунтът, който ни липсва днес, е тъкмо тази "точка", това "вечно движение" към "тайната да се наслаждаваме на доброто, без да се ядосваме на злото" ... Определено интимно преживяване...

Read more

Блокажите (или инхибициите) в юношеството

Какво представлява блокажът? Това е ограниче­ние, което човек сам си налага, без да го желае. Именно затова блокажът е изживяван болезнено: ако взема ре­шение да не изляза, а да остана вкъщи, за да поработя, примерно, не само че няма да се почувствам фрустриран, но...

Read more

Тревоги в юношеството

Това може би обяснява непремерения вкус на някои юно­ши към т. нар. „филми на ужасите“: тук става дума за същинско автолечение. Страхът, който те изпитват не без наслада, е някакъв вид ваксинация срещу бездна­та на неназовимата тревога.

Read more