Детето и играта, част 4- иг­рата, като надежда за удоволствие

Играта винаги е надежда за удоволствие. Постигнато или не, то представлява опит със самия себе си, всеки път успешен и създаващ обновено себеосъзнаване, а понякога и познание за другите, дори ако „играчката завърши с плач­ка", както се казва.

Read more

Детето и играта, част 3- иг­ри с вода, пясък, огън и пръст

Когато чувства сигурност, детето се интересува от всич­ко, което забележи, и се опитва да го хване, отвори или разглоби. Камъче, цвете, листа, парче връв или хартия - и то вече е насочило вниманието си и е погълнато от зани­манието да слага в уста, да...

Read more

Детето и играта, част 2- от половин година до три годишна възраст

Именно от този период нататък, най-вече след тримесечна възраст, майката и бавачката трябва да се постараят, освен грижите за тялото, да осигуряват на детето моменти без такива грижи, в които да установяват словесна връзка с него, сетивен и емоционален обмен.

Read more

Детето и играта, част 1- от раждането до първата половин година

За да чувстват сигурност, децата се нуждаят от ограни­чения, но само такива, които се отнасят за реални опасности и чието нарушаване би застрашило целостта на техния или чужд организъм. Това, че не може „да прави всичко", което пожелае, не означава, че не може да...

Read more

Взаимоотношенията в училище

Училищният живот създава възможност за по-ясно раз­граничаване на омразата и любовта, отколкото е било въз­можно в тесния семеен кръг. В училище можем да мразим някои деца или просто да не ги харесваме, а други да обича­ме. По този начин изтласканите чувства на любов и...

Read more

Постигане на независимост (при детето)

В детето се наблюдава тенденция да изтласква те­зи сексуални чувства, т. е. те стават несъзнавани, и са, ако мога така да се изразя, погребани в дълбините на ума. Сек­суалните импулси също се оттеглят от първите любими хо­ра и така детето придобива способността да обича...

Read more

Избор на партньор в любовта

Чувст­вата на мъжа към жената са винаги повлияни от ранното отношение към майка му. В повечето случаи то е несъзнавано и проявленията му са замаскирани по най-различен начин. Мъжът може да избере за свой партньор жена, която има черти, абсолютно противоположни на тези на...

Read more

Основни психични механизми при детето: разцепването по отношение на процесите на проекция и интроекция

И по-рано съм описвала фантазиите на детето за нападане и садистично проникване в тялото на майката като причини за пораждане на различни страхови ситуации (най-вече на страха да не бъдат затворени и преследвани вътре в нея), които лежат в основата на параноята. Показах също...

Read more

Трудности в семейните отношения

Както ни е добре известно, подобни на описваните тук хармонични семейни отношения не са често явление в ре­алния живот. Те зависят от щастливото съвпадение на ре­дица обстоятелства и психологически фактори, най-вече от цялостно развита способност да обичаш у двамата парт­ньори. Трудности могат да възникнат...

Read more

Да бъдеш родител: да бъдеш майка

Способността на майката да обича и да разбира децата си се проверява най-вече когато те достигнат юношеска въз­раст. В този период обикновено децата са склонни да се отдръпнат от родителите си и до известна степен да се ос­вободят от детската си привързаност към тях....

Read more