Трудности в семейните отношения

Както ни е добре известно, подобни на описваните тук хармонични семейни отношения не са често явление в ре­алния живот. Те зависят от щастливото съвпадение на ре­дица обстоятелства и психологически фактори, най-вече от цялостно развита способност да обичаш у двамата парт­ньори. Трудности могат да възникнат...

Read more

Да бъдеш родител: да бъдеш майка

Способността на майката да обича и да разбира децата си се проверява най-вече когато те достигнат юношеска въз­раст. В този период обикновено децата са склонни да се отдръпнат от родителите си и до известна степен да се ос­вободят от детската си привързаност към тях....

Read more

Щастливата любовна връзка

Щастлива връзка на възрастни, каквато вече описах, може, както вече обясних, да представлява пресъздаване на ранната семейна ситуация. Тя ще бъде още по-пълна и ще затвори кръга на увереност и сигурност чрез връзката на мъжа и жената с техните деца. Това ни довежда до...

Read more

Раз(пре)делението на задачите и на ролите в семейството

На прак­тика майките винаги схващат това. Те първи забеляз­ват, че детето им се държи по различен начин, когато баща му присъства, и знаят добре от какво значение е фактът да се обърнат към някой трети за детето си, било то към собствения му баща,...

Read more

Кой командва в семейството?

Искам да кажа, че близостта от всекидневните взаимоотношения не улесня­ва упражняването на авторитета, който твърде скоро рискува да се стори деспотичен на детето.

Read more

Разбирателство (между родителите) по взаимно споразумение

Несъмнено някои деца, убедени че произхождат по равно и от двамата родители, изживяват развода като че ли ги разполовяват. Разводът ги принуждава изкуст­вено да осъзнаят собствената си индивидуалност, а можем да се запитаме дали, рано или късно, тази операция не е необходима.

Read more

Раздялата на родителите и родителският авторитет

Детето обаче е продукт на любовта, независимо от раздялата на родителите си, продължава да въплъщава идеала идеал, на когото то често се явява последно убежище. Ето защо родителите се разделят, но въпре­ки разногласията си, желаят да предпазят детето и с тази цел да запазят...

Read more

Приказките (в селенията на въображаемото)

Приказките са подходящи за децата, които ги обичат. А малчуганите обикновено ги обичат, защото майките не ги смятат за глупави. Но има и майки, които внушават на децата си чувство за вина, понеже им се нравели неистински истории... И тези деца започват да се...

Read more

КАК МОЖЕШ ДА БЪДЕШ ДЖИХАДИСТ?

Прелъстяването, което религиите упражняват върху хората и човешките общности, както и тяхната роля на утешител, възпитател, регулатор и манипулатор на тревогите и склонността към разрушение, чака своето обяснение.

Read more

Нови форми на бунта

"Който е открил тайната да се наслаждава на доброто, без да се ядосва на противното му зло, ще е намерил точката. Това е вечното движение." Ами ако бунтът, който ни липсва днес, е тъкмо тази "точка", това "вечно движение" към "тайната да се наслаждаваме на доброто, без да се ядосваме на злото" ... Определено интимно преживяване...

Read more